Tag Archives: העברת דירות בירושלים

עלות הובלת דירה בירושלים

מחפשים מחירי הובלות דירה בירושלים ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בירושלים
1,147.77 – 513.20 ₪ 1,161.36 – 512.44 ₪ 1,047.25 – 515.28 ₪ 1,023.72 – 516.42 ₪ לקומה 0
1,270.18 – 523.79 ₪ 1,124.86 – 517.85 ₪ 1,151.59 – 518.76 ₪ 1,040.85 – 515.12 ₪ לקומה 1
1,223.45 – 522.69 ₪ 1,235.63 – 516.29 ₪ 1,132.30 – 527.85 ₪ 1,124.61 – 516.18 ₪ לקומה 2
1,315.51 – 523.45 ₪ 1,239.45 – 541.16 ₪ 1,262.72 – 517.29 ₪ 1,149.84 – 518.94 ₪ לקומה 3
1,334.24 – 536.79 ₪ 1,324.84 – 537.32 ₪ 1,225.73 – 535.46 ₪ 1,257.84 – 517.58 ₪ לקומה 4