Tag Archives: העברת דירות בבני ברק

עלות הובלת דירה בבני ברק

מחפשים מחירי הובלות דירה בבני ברק ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בבני ברק
1,131.75 – 529.48 ₪ 1,180.92 – 516.23 ₪ 1,045.88 – 514.54 ₪ 1,063.80 – 515.70 ₪ לקומה 0
1,267.51 – 522.74 ₪ 1,135.29 – 528.50 ₪ 1,195.57 – 513.65 ₪ 1,040.97 – 515.72 ₪ לקומה 1
1,236.76 – 531.75 ₪ 1,282.98 – 535.73 ₪ 1,122.77 – 530.41 ₪ 1,132.19 – 518.72 ₪ לקומה 2
1,326.19 – 542.36 ₪ 1,246.69 – 537.84 ₪ 1,217.33 – 520.75 ₪ 1,134.27 – 516.89 ₪ לקומה 3
1,337.45 – 534.55 ₪ 1,316.56 – 522.23 ₪ 1,219.61 – 547.86 ₪ 1,258.95 – 518.75 ₪ לקומה 4