Monthly Archives: נובמבר 2011

עלות הובלת דירה בבת ים

מחפשים מחירי הובלות דירה בבת ים ?

לקומה 3 לקומה 2 לקומה 1 לקומה 0 מחיר הובלת דירה – חדר אחד בבת ים
1,146.53 – 522.26 ₪ 1,134.68 – 518.56 ₪ 1,047.70 – 513.53 ₪ 1,060.42 – 518.60 ₪ לקומה 0
1,226.61 – 536.47 ₪ 1,129.81 – 515.83 ₪ 1,165.36 – 515.29 ₪ 1,046.79 – 512.20 ₪ לקומה 1
1,234.51 – 521.65 ₪ 1,261.79 – 514.28 ₪ 1,143.55 – 516.49 ₪ 1,168.96 – 518.49 ₪ לקומה 2
1,390.62 – 541.81 ₪ 1,229.67 – 547.23 ₪ 1,217.74 – 522.87 ₪ 1,139.71 – 527.68 ₪ לקומה 3
1,330.60 – 524.74 ₪ 1,348.94 – 519.50 ₪ 1,213.78 – 530.50 ₪ 1,271.95 – 519.80 ₪ לקומה 4